بيمه ايران

بیمه درمان مسافرت به خارج از كشور

پورتال شرکت سهامی بیمه ایران:بیمه درمان مسافرت به خارج از كشور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود كه كلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریك‌ از بیمه‌شدگان‌ كه ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طوركلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشك‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشكی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشكی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ كه‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.
بیمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور اشخاصی كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور می‌باشد. كلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبكه بین‌المللی شركت كمك رسانی آكسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .
رشته بیمه درمان مسافران برون مرزی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد كه عبارت‌اند از:
  • مفری (mafpree)

  • آكسا (axa)

همانطور كه مستحضر می‌باشند بیمه نامه‌های حوادث مسافرین خارج از كشور كه توسط بیمه ایران صادر می‌گردد، در پی انعقاد قرارداد فی مابین این شركت و شركت بین‌المللی امداد رسانی آكسا می‌باشد كه بصورت كارگزاری در این كشور عمل می‌گردد و شركت یاد شده كلیه هزینه‌های هرگونه بیماری و حادثه بیمه شدگان را در طول سفر تا مبلغ پنجاه هزار دلار تعهد نموده كه عموماً در خارج از كشور ایران و به ارز پرداخت می‌گردد، لیكن شركت یاد شده بمنظور تسریع در كار موافقت نموده تا هزینه‌های پزشكی كه كمتر از1000دلار باشد توسط شعب صادر كننده بیمه نامه پرداخت شود، مشروط بر اینكه بیمه شده به هر دلیل موفق به اخذ غرامت در خارج از كشور نشده باشد، در این حالت رونوشت حواله خسارت جهت وصول مبلغ غرامت به مدیریت اتكایی ارسال می‌گردد.
ضمناً چنانچه هزینه بیش از 1000دلار باشد و بیمه شده با ارائه مدارك در یكی از شعب كشور اعلام خسارت نماید، ابتدا می‌بایست از طریق مدیریت اتكایی از شركت آگسا استعلام شده و در صورت تائید و اخذ موافقت از آن مدیریت نسبت به پرداخت غرامت اقدام می‌گردد.
بدیهی است باتوجه باینكه عموماً هزینه‌ها توسط بیمه شده به ارز پرداخت شده و از طرفی در ایران هزینه بریال محاسبه و پرداخت می‌گردد، نرخ تبدیل ارز مربوطه از طریق حسابداری امور ارزی استعلام و ملاك محاسبه غرامت قرار خواهد گرفت.
توضیح اینكه چنانچه غرامت در ایران پرداخت گردد، بیمه شده به هیچ وجه حق رجوع به شركت آگسا را ندارد.

پورتال شرکت سهامی بیمه ایران:بیمه درمان مسافرت به خارج از كشور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش تخلف
بعدی