بيمه ايران

بيمه فروش هاي اعتباري

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه فروش هاي اعتباري
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
روند توسعه فناوري و افزايش تنوع محصولات توليدي در عصرحاضر از يك سو ، و ضرورت ارائه تسهيلات به خريداران جهت افزايش قدرت خريد آنها از سوي ديگر ، توليدكنندگان و فروشنددگان انواع كالاها و خدمات را ناچار ساخته است تا براي سودآوري بيش تر و بقا در بازار رقابت و همچنين توسعه و گسترش فعاليت ، "روش فروش اعتباري" را در دستور كار مديران فروش و مالي خود قرار دهند...
نويسنده : دردي محمد مخمي
ناشر : مركز آموزش بيمه ايران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه فروش هاي اعتباري
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی