بيمه ايران

درباره بيمه اشخاص

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : درباره بيمه اشخاص
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمينهاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرحهاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي ‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌ بهره‌مند شوند .
بيمه هاي اشخاص به سه گروه كلي تقسيم مي شوند:
  1. بیمه اشخاص (درمان)
  2. بیمه اشخاص (عمر)
  3. بیمه اشخاص (حوادث)
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : درباره بيمه اشخاص
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی