بيمه ايران

بیمه های آتش سوزی : بیمه طرح جامع اصناف

بیمه های آتش سوزی:بیمه طرح جامع اصناف
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

در بیمه آتش سوزی طرح جامع اصناف، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.

بیمه های آتش سوزی:بیمه طرح جامع اصناف
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی