بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی