بيمه ايران

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه نامه به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی