بيمه ايران

بیمه مسئولیت قراردادی

بیمه مسئولیت قراردادی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه نامه، بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد. بیمه مسئولیت قرادادی خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد .این بیمه نامه مشتمل بر 9 زیر رشته می‌باشد.

بیمه مسئولیت قراردادی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی