بيمه ايران

بيمه اتومبيل بدنه

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه اتومبيل بدنه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
 • بيمه بدنه
  رشته بدنه مشتمل بر 2 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:

  1. بدنه تك‌شماره
   در صورتيكه بيمه‌گزار تعداد محدودي خودرو را بخواهد بيمه بدنه نمايد، معمولاً به ازاي هر خودرو يك بيمه مجزا تحت عنوان تك‌شماره صادر مي‌شود.
  2. بدنه قراردادي
   در حالتيكه بيمه‌گزار قصد داشته باشد تعداد زيادي از خودروهاي خود را بيمه بدنه نمايد، شركت بيمه جهت تسهيل اين كار، قراردادي با بيمه‌گزار منعقد كرده و براساس آن كل خودروها را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. به همراه قرارداد يكتايي كه منعقد مي‌شود، براي هريك از خودروها كارت بيمه صادر مي‌كند.
  • بازديد اوليه موردبيمه جهت صدور بيمه بدنه الزامي است و پس از تاييد مدارك و انجام مراحل، علاوه بر صدور بيمه بدنه براي موردبيمه كارت گواهينامه بيمه‌بدنه‌ اتومبيل نيز صادر مي‌شود.
  • چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداً بازديد و سلامت آن تاييد شود.

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه اتومبيل بدنه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران

گزارش تخلف
بعدی