بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی