بيمه ايران

بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه اي كه تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران (معمولاً متحرك و سنگين) از قبيل لودر، بولدوزر، گريدر، جرثقيل، سنگ‌شكن، كارخانه توليد بتن، ليفتراك و مانند آن كه ابزار كار پيمانكاران جهت اجراي كار پروژه‌ها ميباشد را تحت پوشش قرار ميدهد. در واقع اين بيمه هرگونه زيان يا خسارت با منشأ بيروني را كه بهرعلت جز موارد مستثني شده در هنگام كار، در زمان احداث يا بهره برداري، در مواقع تعطيل كار و يا زمان نگهداري به ماشين آلات وارد آيد، جبران مينمايد. مدت بيمه:حداكثر يكسال ميباشد كه ميتواند بنا به درخواست بيمه‌گذار تمديد گردد. سرمايه مورد بيمه :ارزش ماشينآلات (شامل ارزش جايگزيني نوي مورد بيمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمركي، هزينه حمل و هزينه نصب درصورت وجود) فرانشيز بيمه :خسارت مادي 10% هر خسارت حداقل .......... ريال در هر حادثه تذكر: خسارت كلي درهنگامي است كه كل سرمايه مورد بيمه از بين رفته يا هزينه نجات و يا تعميرات آن بيش از سرمايه مورد بيمه گردد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی