بيمه ايران

درباره بيمه مهندسي

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران: درباره بيمه مهندسي
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بيمه با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني و پيش بيني نشده را در اذهان كمرنگ كرده و از اين طريق به روان شدن چرخه كار و زندگي كمك مي نمايد . بدون پشتوانه و حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه با بيم و عدم اطمينان خواهد بود . با توجه به اينكه يكي از عوامل بنيادي در رشد و توسعه (امنيت سرمايه) مي باشد و اين امر نيز بدون وجود بيمه تحقق نخواهد يافت ، شركت سهامي بيمه ايران با توانائي پذيرش انواع پوششهاي بيمه اي و با هر سرمايه ، تلاش نموده است تا ضمن ايجاد امنيت در سرمايه گذاري ، گامي موثر در ايجاد خدمت بهتر به بيمه گذاران محترم بر دارد .
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : درباره بيمه مهندسي
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی