بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی