بيمه ايران

بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .

بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی