بيمه ايران

بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد. کلیه مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... به این بیمه نامه نیاز دارند. همچنین بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر خساراتی همچون آتش سوزی،آبدیدگی و انفجار را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی