بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه وکلای دادگستری در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند.. با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری خطراتی همچون خسارت مالی تحت پوشش قرار میگیرد.

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی