بيمه ايران

بیمه مسئولیت مهد کودک

بیمه مسئولیت مهد کودک
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها صادر می‌شود. کلیه مدیران مهدهای کودک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه خطراتی همچون فوت ،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه مسئولیت مهد کودک
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی