بيمه ايران

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید. همچنین بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور خساراتی همچون فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه ماکلین آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسکونی به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی