بيمه ايران

شناخت ریسك و روشهای كنترل آن در بیمه های آتش

پورتال شرکت سهامی بیمه ایران : شناخت ریسك و روشهای كنترل آن در بیمه های آتش سوزی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
خلاصه کتاب : این كتاب در زمینه آموزش كاربردی ارزیابی ریسك در صنایع می‌باشد. در این كتاب عوامل موثر در افزایش ضریب ایمنی در صنایع و انبارها با زبانی ساده بیان گردیده است. كتاب در 4 فصل و 16 بخش نگاشته شده و برای شركت‌ها، كارشناسان ارزیابی ریسك، صاحبان صنایع و نمایندگان و مشاوران بیمه بسیار مفید می‌باشد.
نویسنده : عباس گلچینیان
ناشر : سینه سرخ
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران : شناخت ریسك و روشهای كنترل آن در بیمه های آتش سوزی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی