بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ای برای پوشش خطرات ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر انجام می‌گردد. این فرآیند با دریافت فرم پیشنهاد تکمیل شده از مشتری آغاز شده و بیمه‌نامه پس از دریافت وجه حق‌بیمه، صادر می‌شود. کلیه مدیران و ناجیان استخر جهت بیمه نمودن افراد ثالث (استفاده کنندگان از استخر) به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی