بيمه ايران

بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولیدکنندگان)

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

موضوع این بیمه نامه ،شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گذار می باشد.رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته عملکرد عایق رطوبتی،تولیدکنندگان و شرکتهای گازی میباشد. همچنین کلیه تولید کنندگان کالا (جهت مصرف کنندگان کالا و افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی