بيمه ايران

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود. کلیه صاحبان حیوانات خانگی به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی