بيمه ايران

بیمه های آتش سوزی مراکز صنعتی

<A
href="http://www.iraninsurance.ir/services/TC/3779-بیمه-های-آتش-سوزی-مراکز-صنعتی.html">بیمه
های آتش سوزی مراکز صنعتی</A><BR><A
href="http://www.iraninsurance.ir/index.php">پورتال شرکت سهامی بیمه ایران</A>
<DIV class=bime_name_div_level_3><SPAN class=bimehname_description>
<DIV class=bime_name_div_level_3 align=justify><SPAN
class=bimehname_description>مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی،
آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی،
محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات،
مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای
آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی به قیمت روز بیمه نمود.
<BR>رشته بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی مشتمل بر 1 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
</SPAN></DIV>
<DIV class=bime_name_div_level_3>
<UL class=bimehname_bullet_list_level_1>
<LI><A
href="index.php?module=cdk&amp;func=loadmodule&amp;system=cdk&amp;sismodule=user/content_view.php&amp;sisOp=view&amp;cnt_id=3714&amp;ctp_id=23&amp;id=105">معمولی
مراکز صنعتی</A> <BR><SPAN class=bimehname_description>در این بیمه‌ بنا به
درخواست بیمه‌گزار مرکز صنعتی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه، در برابر
کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار
می‌گیرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهیزات آن و خطرهای بیمه شده
محاسبه خواهد شد. </SPAN></LI></UL></DIV><A
href="http://www.iraninsurance.ir/services/TC/3779-بیمه-های-آتش-سوزی-مراکز-صنعتی.html">بیمه
های آتش سوزی مراکز صنعتی</A><BR><A
href="http://www.iraninsurance.ir/index.php">پورتال شرکت سهامی بیمه ایران</A>
</SPAN></DIV>

گزارش تخلف
بعدی