بيمه ايران

بیمه طرهای خاص

بیمه طرح های خاص
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه نامه ها در مواردی صادر می شود که برای بیمه‌گر جدید بوده و با عنوان طرح‌های مخصوص از آنها یاد می‌شود. خسارات تحت پوشش این بیمه با توجه به نوع و پوشش بیمه ای قابل ارائه، می تواند شامل خسارتهای مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارده به مورد بیمه باشد.

بیمه طرح های خاص
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی