بيمه ايران

بیمه مسئولیت مدیران اردوها

بیمه مسئولیت مدیران اردوها
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این بیمه‌نامه به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت مدیران اردوها خساراتی همچون فوت،نقص عضو و هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه مدیران اردوها به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی