بيمه ايران

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)

بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

موضوع بیمه مسئولیت ناشی از تولید (شرکت های گازی) جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا می‌باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد.
رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

  • عملکرد عایق رطوبتی
  • تولیدکنندگان
  • شرکت‌های گازرسانی
بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی